Servicios

 1. El Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials inclou les següents prestacions professionals garantides:

a) Informació, orientació, assessorament

Té per objecte l'estudi i anàlisi de les necessitats socials de la persona o si és el cas, família, que permitan realizar un diagnòstic i valoració social concreta.

b) Diagnòstic social

Té per objecte l'estudi i anàlisi de les necessitats socials de la persona o si és el cas, família, que permitan realitzar un diagnòstic i valoració social concret

c) Orientació i intervenció familiar o de la unitat de convivència.

Té per objecte proveir el conjunt d'intervencions tècniques dirigides a l'orientació, assessorament, suport i seguiment a la família o a algun dels seus membres, quan existisquen situacions de crisi, risc o vulnerabilitat.

d) Prevenció.

Té per objecte proveir el conjunt d'intervencions de sensibilització i promoció dirigides a la ciutadania de l'àmbit territorial de referència, actuant sobre factors associats a distintes necessitats o fenòmens socials, a fi d'evitar la seua aparició o reaparició. Comprén actuacions individuals, familiars i grupals que promouen l'exercici dels drets en l'accés a altres sistemes de protecció social, així com les actuacions comunitàries i de voluntariat social.

e) Mediació familiar i comunitària.

Té per objecte la gestió de conflictes entre membres d'una unitat de convivència, per mitjà d'un procediment voluntari i confidencial, amb la finalitat de potenciar la comunicació i negociació cap a l'èxit d'un acord viable i estable.

f) Mediació judicial.

Té per objecte proveir el conjunt d'actuacions de gestió de conflictes entre adolescents en conflicte amb la llei i les víctimes, així com les persones en situació de vulnerabilitat, possibilitant un procés de negociació i comunicació a fi d'aconseguir un acord estable i viable.

g) Atenció Domiciliària.

Prestació que té com a objecte la detecció de possibles situacions de risc i la millora de les condicions de qualitat de vida de les persones per mitjà de l'atenció domiciliària a estes i si és el cas, unitat de convivència, d'acord amb les necessitats de les mateixa.

La prestació d'Atenció Domiciliària, com a mínim comprendrà els següents:

g.1) Ajuda a Domicili. Conjunt d'actuacions i cures realitzats en el domicili de la persona amb la finalitat d'atendre les necessitats de la vida diària i prestar suport personal per a les persones que presenten dificultats físiques, socials i psicològiques. Per a garantir l'eficiència i qualitat en la prestació del servici, quan corresponga, este haurà de coordinar-se amb l'equip d'Atenció Primària de Salut en els casos d'atenció a les persones en situació de dependència.

g.2) Teleassistència

Té per objecte facilitar la permanència en el domicili de les persones que es troben en situació de necessitat social. Per a això, s'oferixen una sèrie d'atencions personalitzades a través de diferents mitjans tecnològics per a proporcionar una resposta de caràcter immediat davant de situacions de soledat, aïllament, inseguretat o emergència social.

h) Atenció psicosocial i educadora.

Té per objecte proveir el conjunt d'intervencions de caràcter interdisciplinari i integral on es desenrotllen actuacions d'informació, atenció psicològica, seguiment, suport educatiu i social a la persona i si és el cas, unitat de convivència.

i) Intervenció i participació comunitària.

Té per objecte proveir el conjunt d'actuacions de caràcter integral i dinàmic que té com a objecte el desenrotllament personal, social i comunitari, garantint la participació activa de la persona o grups en qüestió en la transformació de la seua realitat.

j) Promoció de l'animació comunitària i de la participació.

Té per objecte afavorir processos de participació, col·laboració i cooperació social, a través del conjunt d'actuacions d'intervenció, promoció de la participació, el voluntariat i l'ajuda mútua per a estimular la implicació ciutadana en el desenrotllament de la comunitat i en l'enfortiment de les xarxes socials.

k) Atenció a les necessitats bàsiques

Té per objecte proveir el conjunt d'actuacions a fi d'atendre i cobrir les necessitats bàsiques de persones, famílies o si és el cas, unitat de convivència.

l) Atenció de les situacions d'urgències socials.

Té per objecte l'assistència i actuació en casos puntuals de caràcter extraordinari o excepcional.

m) Promoció de l'accessibilitat universal al sistema.

Té per objecte facilitar la informació i la comunicació entre l'equip de professionals i la persona, atenent especialment a les necessitats específiques de la misma.

Las modalitats que es contemplen dins de la present prestació, s'inclouran, almenys, les següents:

m.1) Intèrpret de llengua de signes per a persones amb greus dificultats de comunicació verbal.

m.2) Persona mediadora en llengua estrangera per a persones amb greus dificultats de comprensió de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat València.

n) Suport a la inclusió social.

Té per objecte l'atenció, assistència i seguiment de necessitats específiques de la ciutadania per a la promoció del seu desenrotllament personal.

o) Protecció jurídica i social.

Té per objecte garantir la protecció jurídica i social de les persones per part de l'Administració Pública, així com preservar l'exercici de la tutela, la guarda i l'atenció en la infància i l'adolescència.

p) Acolliment de la infància i l'adolescència.

Té per objecte prestar un lloc de residència i convivència, amb caràcter temporal, per a la infància i l'adolescència que no pot romandre en el seu llar habitual, garantint l'adequada satisfacció de les necessitats d'educació, protecció i desenrotllament.

q) Allotjament alternatiu.

Té per objecte l'atenció integral en un allotjament temporal o permanent, amb la finalitat de prestar una atenció integral a les persones en situació de vulnerabilitat amb la finalitat de promocionar la seua autonomia personal i inclusió social, així com proveir una atenció de caràcter educatiu en els casos d'emancipació de jóvens i adolescents que hagen estat en centres d'acolliment o socioeducatius. Esta prestació serà garantida en situacions d'urgència social i per a les víctimes de violència de gènere.

r) Atenció diürna.

Té per objecte la prevenció de situacions de vulnerabilitat o de risc, a través d'estratègies de promoció personal, formatives, ocupacionals, culturals, prelaborals, rehabilitadoras, socialitzadores i lúdiques.En funció de les característiques i necessitats de la població, així mateix podrà tindre com a objecte l'atenció integral de caràcter específic a les persones durant el període diürn a fi de millorar o mantindre el millor nivell possible d'autonomia personal i recolzar les famílies, unitats de convivència o persones cuidadores. La dita prestació podrà incloure la prestació de transport adaptat requerit per a traslladar al centre a les persones ateses. A més, esta prestació serà garantida per a aquelles persones en situació de dependència en els termes establits en la seua normativa d'aplicació.

s) Atenció Residencial.

Té per objecte l'atenció integral i especialitzada en un establiment, edifici, conjunt de vivendes o complex residencial que, de forma organitzada i si és el cas, amb caràcter permanent d'acord amb el cicle vital de la persona. Esta prestació serà garantida per a aquelles persones en situació de dependència en els termes establits en la seua normativa d'aplicació.

t) Suport a persones cuidadores.

Té per objecte oferir una estada de caràcter temporal en residències de tercera edat o centres per a l'atenció a la diversitat funcional, quan per situacions de necessitat constatada de les persones en qüestió o de les persones cuidadores, requerisquen d'una atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i es reben en l'àmbit familiar. Esta prestació serà garantida per a les persones amb diversitat funcional i per a les persones majors, en els termes establits en la normativa vigent.

2. El Catàleg de Prestacions del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials inclou les següents prestacions professionals condicionades:

a) Allotjament alternatiu

b) Orientació socioeducadora

c) Atenció residencial

3. Es consideren prestacions econòmiques garantides, almenys, en els termes establits normativament, les següents:

a) Garantia d'ingressos mínims.

Té per objecte millorar les situacions de vulnerabilitat econòmica, social, laboral i cultural de les persones, facilitant la seua inclusió social i la cobertura de les seues necessitats bàsiques. Està prestació serà garantida per a tota la ciutadania, d'acord amb els requisits establits en la normativa vigent i les seues disposicions reglamentàries.

b) Prestacions econòmiques per a cobrir les necessitats bàsiques, promoure l'autonomia, així com per a cobrir les situacions d'urgència social, dependència o desprotecció.

Té per objecte pal·liar temporalment l'absència d'ingressos en situacions d'urgència social, desprotecció de dones, víctimes de violència de gènere.

c) Prestació econòmica per acolliment familiar.

Té per objecte recolzar la família acollidora en l'atenció, protecció i promoció del desenrotllament personal i inclusió de xiquets, xiquetes i adolescents a càrrec seu.

d) Prestació econòmica vinculada al servici.

Té per objecte l'adquisició o accés a un servici d'atenció, de caràcter personal i periòdic. Esta prestació serà garantida, d'acord amb els requisits establits per la normativa estatal en matèria de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència i el seu desplegament reglamentari autonòmic.

e) Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals.

Té per objecte reconéixer l'atenció de persones en situació de dependència per persones cuidadores no professionals del seu entorn, segons el que disposa la legislació vigent sobre Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència i el seu desplegament reglamentari autonòmic.

f) Prestació econòmica d'assistència personal.

Té per objecte la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència. Aquesta prestació serà garantida en els termes establits en la seua normativa reguladora estatal i autonòmica d'aplicació.

4. Les prestacions tecnològiques contemplen les ajudes tècniques, per a l'autonomia personal i la comunicació, mobilitat i transport, de suport a l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Entre les modalitats de les prestacions tecnològiques, com a mínim, s'inclouran les següents prestacions garantides:

a) Atenció telefònica.

Té per objecte oferir una atenció telefònica permanent destinada a la gestió de les demandes realitzades en relació a una situació de risc o desprotecció, necessitats d'atenció i ajuda de caràcter general i específic, així com oferir informació general i específica, assessorament de tipus jurídic i derivació a la prestació procedent, si és el cas.