Servicios

Serveis Socials Especialitzats

Són aquells que s'adrecen a sectors de la població que per les seues condicions,edat, sexe,discapacitat o altres circumstàncies de carácter social, cultural o econòmic, requereixen un tipus d'atenció més específica en el terreny tècnic i professional que la prestada pels serveis socials generals.

CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS)

CENTRE DE DIA MAJORS

TRANSPORT ADAPTAT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Vinaròs per mitjà de la Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat i amb la gestió de L'Onada Serveis ofereix a la ciutadania el Servei de Transport Adaptat per PERSONES de QUALSEVOL EDAT amb DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA O DIFICULTAT DE MOBILITAT, de manera contínua o temporal, i sempre que les esmentades circumstàncies dificulten l'ús del transport públic col·lectiu.REQUISITS:
- Estar empadronat a la ciutat de Vinaròs.
- Estar en possessió del certificat de minusvalidesa o informe mèdic acreditatiu de la dificultat de mobilitat.

- Acreditació de la necessitat d'acudir al recurs per al qual se sol·licita el servei.
- No ser beneficiari d'ajudes directes o indirectes d'altres Administracions Públiques per aquest concepte.
 

Els interessats poden adreçar-se

Punt de recollida de la sol.licitud

Equip Social Base de l'Ajuntament de Vinaròs
Pl. Sant Antoni, 19
Tlf: 964450075
Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Punt de recollida, informació i entrega de la sol·licitud

Centre de dia Municipal de Vinaròs l'Onada
Avda Gil d'Atrocillo s/n
Tlf: 964867922
Atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 13 i de 15:00 a 19:00

SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA  FAMÍLIA I LA INFÀNCIA (EEIIA ABANS SEAFI)

Aquest equip específic té caràcter interdisciplinari, és d'àmbit municipal, i seran els Servicis Socials d'Atenció Primària Bàsica els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents.

L'objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb declaració o sense) , desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intervindre per a aconseguir el o els objectius en el pla de treball.

Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals i es realitzaran a través de les tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat de les quals serà la consecució dels objectius plantejats després de la valoració i diagnòstic de la situació. Les prestacions que es proveïxen a través d'este servici es corresponen amb la guarda i tutela de la infància i l'adolescència i l'acolliment familiar, entre altres.

Llistat SEAFIS de la Comunitat Valenciana

Protocol d'actuació del SEAFI

UNITAT DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADICTIVES (UPCCA)

QUÈ ÉS?

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives ( UPCCA) és un recurs específic per a la prevenció de les adiccions. Desenvolupa actuacions que tenen com a objectiu reduir i/o evitar l'abús de drogues i altres conductes adictives ( noves tecnologies, joc...) i, per tant , els problemes associats a aquestes, així com promoure hàbits de vida saludables i una cultura comunitària de salut.

TITULARITAT

La titularitat de la UPCCA pertany a l'Ajuntament de Vinaròs. És un recurs municipal i gratuït acreditat per la Conselleria de Sanitat,amb el que es garanteixen les condicions de qualitat i idoneïtat per a la prestació de serveis en prevenció de les adiccions.

SERVEIS

- Àmbit escolar:tallers i xarrades formatives i informatives als alumnes; orientació i assessorament al personal docent en matéria de prevenció de conductes adictives, així com la implantació de programes de prevenció escolar.

-Àmbit familiar:tallers i xarrades formatives i informatives a pares/mares amb contingut preventiu i atenció individualitzada per informar, orientar i intervenir amb menors i les seves famílies.

-Àmbit comunitari:activitats de promoció de la salut (campanyes de prevenció, activitats de sensibilització i informació, activitats d'oci i temps lliure...) dirigides a la població en general.

 

CONTACTE

TEL. 964 450075 ext 222
CORREU: upcca@vinaros.es
HORARI: De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

 

DOCUMENTS

Pla municipal de drogodependències de Vinaròs

Unitats de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives de la Comunitat Valenciana