Servicios

1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per si sols o agrupats , tindran, de conformitat amb la normativa del règim local, les competències següents:

a) L'estudi i la detecció de necessitats socials en el seu àmbit territorial.

b) L'exercici de les funcions corresponents al nivell d'Atenció Primària.

c) L'organització de l'Atenció Primària en el seu àmbit de competències, d'acord amb la planificació establida per la Generalitat.

d) La dotació d'espais , centres i el personal suficient adequat per a les prestacions de l'Atenció Primària.

e) La col·laboració en les funcions d'inspecció i control de qualitat, d'acord amb la legislació autonòmica.

f) La garantia de la suficiència financera i tècnica de les prestacions garantides que siguen objecte de la seua competència dins del Sistema Públic Valencià dels Servicis Socials.

g) Qualssevol altres competències que els siguen atribuïdes per disposició legal.

2. Els Ajuntaments hauran d'informar la Conselleria competent en matèria de servicis socials dels planes,acciones, prestacions i servicis vinculats a les competències, així com de l'aprovació de les Carteres de Prestacions de caràcter zonal.