Servicios

Drets de les persones usuàries dels servicis socials 

1. Totes les persones usuàries dels servicis socials tindran dret a:

a) Obtindre una informació completa, veraç, continuada, comprensible, accessible, suficient i eficaç sobre l'atenció social i sobre les condicions d'accés a la mateixa.

b) Obtindre una resposta motivada, diligent i eficaç davant de la seua demanda.

c) Una atenció personalitzada integral que fomente la seua autonomia personal ien la que es consideren els aspectes individuals, familiars, convivenciales i comunitaris.

d) Disposar d'un diagnòstic social i d'un Pla Personalitzat d'Atenció Social.

e) L'assignació d'una persona professional de referència, que siga la persona interlocutora principal i que vetle per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de protecció social i la globalitat i continuïtat del procés d'atenció.

f) La lliure elecció de professional de referència, en els termes en què es desenrotlle reglamentàriament.

g) Participar en l'elaboració dels processos d'intervenció social que li afecten i en la presa de decisions relatives al mateix, segons les seues capacitats, a fi de la seua autonomia personal

h) Realitzar suggeriments i reclamacions, i que estes siguen tingudes en compte en el procés de seguiment i avaluació de la intervenció.

i) Triar lliurement entre les mesures o prestacions possibles, segons la valoració tècnica de l'equip de professionals que atenguen la seua situació.

j) Rebre atenció en un entorn que garantisca la privacitat i la confidencialitat, a fi de preservar la seua intimitat personal, la seua dignitat i el respecte dels seus drets i llibertats fonamentals.

k) Accedir al seu expedient social, assegurant la confidencialitat i la privacitat respecte a la informació continguda, d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal o normatives sectorials i als Codis Deontològics Professionals.

l) Accedir a les prestacions previstes en el Catàleg de Prestacions del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

m) Rebre servicis de qualitat i conéixer els estàndards aplicables amb este fi, així com en condicions d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent en esta matèria.

n) Intervindre en els òrgans de participació existents, en els termes establits en esta Llei i el seu desplegament reglamentari.

o) Ser protegides, tant en la seua persona com en els seus béns, quan no posseïsquen la capacitat de decidir per si mateixes.

p) Renunciar a les prestacions concedides, llevat que la renúncia afectea els interessos de menors d'edat o de persones amb capacitat modificada judicialmente,o quan es tracte de mesures l'aplicació o dels quals execució vinguen imposades per llei.

q) Ser ateses davall el principi de llibertat d'elecció i d'accessibilitat de la comunicació, incloent els suports a la comunicació oral per mitjà de l'ús de la llengua de signes.

r) Ser ateses, en funció de la seua pròpia preferència, en qualsevol dels dos idiomes oficials en la Comunitat Valenciana, respectant els seus drets lingüístics en els termes establits en la normativa vigent.

s) Un segon diagnòstic, en els termes fixats reglamentàriament.

t) Altres drets que es reconeguen en la present Llei o en les seues respectives lleis sectorials.

2. A més dels anteriors, les persones usuàries de servicis residencials i diürns tindran assegurats els drets fonamentals de la persona per mitjà d'un reglament de règim intern on estaran contemplats. També tindran dret a l'exercici de la llibertat individual per a ingressar i romandre en l'establiment i per a eixir del mateix, sense perjuí d'allò que s'ha establit per la legislació específica vigent respecte als menors d'edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials.

Deures de les persones usuàries dels servicis socials

1. Totes les persones usuàries dels Servicis Socials tindran els deures següents:

a) Adoptar una conducta basada en el respecte mutu, la no discriminació i la col·laboració amb les persones professionals que li atenguen, a fi d'aconseguir la màxima eficàcia en la prestació dels servicis i en la resolució dels conflictes, així com per a facilitar la convivència en els centres.

b) Comprometre's a participar activament en el seu propi procés de millora, autonomia personal i inserció social, col·laborant amb les persones professionals de servicis socials encarregats de la seua atenció o seguiment.

c) Assumir la responsabilitat que li correspon en el seu propi procés d'intervenció social.

d) Facilitar la informació veraç i suficient sobre les seues circumstàncies personals, familiars i econòmiques que siga necessària per a l'accés a la prestació que corresponga, així com comunicar les variacions que es produïsquen en les dites circumstàncies, en especial aquelles que puguen afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.

e) Assistir a les entrevistes amb el personal dels equips professionals de servicis socials i realitzar les actuacions prescrites com a part del seu procés d'intervenció social.

f) Destinar les prestacions rebudes a la finalitat per a la que van ser concedits.

g) Complir les normes, requisits, condicions i procediments per a l'ús i gaudi de la prestació assignada.

h) Respectar i utilitzar adequadament les instal·lacions dels servicis socials.

i) Participar, si és el cas, en el finançament de la prestació que es tracte, en els termes establits per la normativa aplicable.

j) Respectar els drets reconeguts a les persones usuàries i professionals en esta Llei.

k) Complir amb la normativa establida en el reglament de règim interior del servici utilitzat.

l) Complir quants altres deures s'establisquen en la present Llei.

2. Incomplir els deures arreplegats en el present article i d'aquells assenyalats en els corresponents reglaments de règim interior donarà lloc a les mesures disciplinàries i sancionadores que puguen correspondre, independentment de l'acció administrativa, civil o penal que comporten.

Drets de les persones professionals dels servicis socials

Les persones professionals dels servicis socials, a més dels drets reconeguts en l'ordenament jurídic vigent, tindran dret a:

a) Rebre un tracte respectuós i correcte per part de les persones responsables dels servicis, de la resta de les persones professionals i de les persones usuàries dels servicis socials.

b) Disposar de l'orientació, informació i formació inicials que afavorisquen el seu coneixement, adaptació al servici i una adequada atenció professional a les persones usuàries.

c) Participar, si és el cas, en la planificació, organització, seguiment i avaluació de les prestacions i servicis d'aplicació en els seus respectius nivells d'organització funcional i territorial, en els termes que preveu la normativa vigent i el seu desenrotllament reglamentario.

d) Participar en l'elaboració d'instruments técnicos,de seguiment o avaluació que s'elaboren des dels seus respectius nivells d'organització funcional i territorial.

e) Disposar dels instruments i mitjans necessaris per a desenrotllar el seu treball adequadament i d'acord amb els criteris de qualitat exigits per la normativa corresponent.

f) Treballar en xarxa amb persones professionals de servicis socials d'altres equips, així com de la resta de sistemes públics i privats de protecció social de les persones.

g) La formació contínua i a l'actualització permanent dels seus coneixements durant la seua vida laboral,adecuadas a les característiques de la seua professió, que permeten que l'atenció a les persones usuàries dels servicis socials s'ajuste a les pautes de bona pràctica professional.

h) La supervisió professional, establint-se per a això equips supervisors de servicis socials reconeguts per a exercir estes tasques.

i) Renunciar a prestar atenció professional davant de situacions d'injúries, amenaces o agressions contra elles, sempre que això no comporte desatenció, d'acord amb el procediment que s'establisca reglamentàriament.

j) L'autonomia tecnicocientífica en la intervenció, sense més limitacions que les establides en la present Llei, en l'ordenament jurídic i en els respectius Codis Deontològics.

k) Altres drets que se'ls reconeguen en la present Llei i el seu desplegament reglamentari.

Deures de les persones professionals dels servicis socials

Les persones professionals dels servicis socials, a més d'ajustar-se en la seua actuació als deures que els impose la normativa aplicable i, si és el cas, el Codi Deontològic propi de la seua disciplina, tindran els deures següents:

a) Respectar tots els drets arreplegats en la present Llei per a les persones usuàries i professionals, i afavorir el seu compliment.

b) Conéixer i complir la normativa vigent en l'àmbit dels servicis sociales,y,en particular, les normes reguladores de l'organització i del funcionament dels servicis en què gestionen i exercixen la seua activitat.

c) Informar de la instància competent immediatament superior les situacions de males pràctiques professionals i qualsevol altra situació que, segons criteri professional i basant-se en els elements de valoració que dispose, poguera comportar una vulneració de drets.

d) Participar, d'acord amb els seus coneixements i informació, en l'elaboració d'instruments tècnics, de seguiment o avaluació, que s'elaboren des dels seus respectius nivells funcionals i territorials.

e) Treballar en xarxa amb persones professionals d'altres equips, així com de la resta de sistemes públics i privats.

f) Formar part dels processos d'avaluació periòdica de les prestacions.

g) Assistir, en funció de les necessitats del servici corresponent, als cursos, jornades i a otrasactividades de formació i de supervisió que les seues respectives entitats programen en els seus plans de formació del personal i tinguen relació directa amb el seu lloc de treball.

h) Facilitar a les persones usuàries informació sobre el procés d'intervenció i l'itinerari previst, així com sobre tots els continguts que permeten a estes conéixer la intervenció a realitzar i la seua implicació en la mateixa. 

i) Respectar les opinions, criteris i decisions que les persones usuàries adopten per si mateixes o a través del seu representant legal, d'acord amb el que establix l'ordenament jurídic i, si és el cas, per resolució judicial.

j) Mantindre, en les seues relacions amb altres persones professionals i usuàries, un comportament basat en el respecte mutu i en la no discriminació, assegurant la confidencialitat en el maneig de dades referits a persones, situacions i processos d'intervención,de acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

k) Respectar les normes de convivència i els reglaments de règim interior en els centres en què presten servicis socials.

l) Informar la persona responsable del servici, departament o unitat competent, d'aquelles qüestions que puguen millorar el funcionament, l'organització o les instal·lacions on s'efectua la prestació de servicis socials.

m) Respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal·lacions dels servicis en què desenrotllen les seues funcions.

n) Comunicar a les persones titulars del servici qualsevol situació d'inhabilitació o de qualssevol altres situacions de les persones professionals en què hagen recaigut sancions de privació o d'incapacitació per al desenvolupament de l'exercici professional