Servicios

El Servei d'assessoria jurídica i tècnica específica desenrotlla prestacions d'assistència tècnica, jurídica i social, entre altres, per a l'adequada protecció i exercici de drets socials. Les prestacions desenrotllades en aquest servei es corresponen amb la protecció jurídica i social i la mediació judicial.