Servicios

El Servei d'atenció diürna desenrotlla programes i actuacions dirigides a les persones a fi de contribuir a la seua autonomia personal i inclusió social en les diferents etapes del cicle vital, a partir de prestacions de suport i assistència en funció de les necessitats d'atenció. Una de les prestacions desenrotllades en este servici es correspon amb l'atenció diürna.