Servicios

El Servei de diversitat funcional i mental crònica desenrotlla programes i actuacions pròpies de la intervenció social, en coordinació amb el sistema sanitari en els casos de malaltia mental, per mitjà de programes de rehabilitació i inclusió social. Les prestacions que es proveïxen a través d'este servici es corresponen amb l'atenció diürna per a l'assistència de necessitats derivades de les limitacions d'autonomia i l'allotjament alternatiu, entre altres.