Servicios

El Servei d'intervenció amb les famílies s'encarrega de la prevenció, diagnòstic i intervenció de caràcter individual o familiar, amb la infància i l'adolescència i persones majors. Les prestacions desenrotllades en este servici es corresponen amb la mediació i l'orientació i intervenció familiar o en la unitat de convivència, entre altres