Servicios

Serveis Socials Especialitzats

Els serveis socials especialitzats són aquells que s'adrecen a sectors de la població que per les seues condicions, edat, sexe, discapacitat o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requereixen un tipus d'atenció més específica en el terreny tècnic i professional que la prestada pels serveis socials generals.

Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS)

Són servicis específics i especialitzats, en règim ambulatori, dirigits a persones amb malaltia mental crònica, amb un deteriorament significatiu de les seues capacitas funcionales, on es duran a terme programes de treball adequats a las característiques, necessitats i situació concreta dels usuarios i de les usuaries.

 

Els beneficiaris són persones adultes afectades per malalties mentals greus, que impliquen un deteriorament important de la seua activitat social i laboral, i de les seues capacitats funcionals.

 

http://cris.vinaros.es/

Centre de Majors 

El Centre de Dia de Vinaròs està situat davant de l'Institut d'Ensenyament Secundari Leopoldo Querol i molt pròxim a l'Hospital Comarcal del municipi.

L'equip humà que atén als usuaris són professionals especialitzats a atendre les necessitats dels nostres majors i està format per auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes, psicòlegs, educadors socials, infermers, treballadors socials i un equip d'atenció indirecta. El Centre disposa de 75 places, 50 d’elles públiques i 25 privades.

http://www.lonada.com/centros/informacion/vinaros/

Transport Adaptat

És un servei de transport destinat a aquelles persones de qualsevol edat que patisquen alguna discapacitat física, psíquica o dificultats de mobilitat, de forma contínua o temporal, sempre que aquestes circumstàncies impedisquen o dificulten l'ús del transport públic col·lectiu.

Servei família i Infancia-EEIIA (abans SEAFI)

Aquest equip específic té caràcter interdisciplinar, és d'àmbit municipal, i seran els Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents. L'objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intervenir per a aconseguir el o els objectius establits en el pla de treball.

Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals, i es realitzaran a través de les tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat de les quals serà la consecució dels objectius plantejats després de la valoració i diagnòstic de la situació.

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)

QUÈ ÉS?

 

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives ( UPCCA) és un recurs específic per a la prevenció de les addiccions. Desenvolupa actuacions que tenen com a objectiu reduir i/o evitar l'abús de drogues i altres conductes addictives ( noves tecnologies, joc...) i, per tant , els problemes associats a aquestes, així com promoure hàbits de vida saludables i una cultura comunitària de salut.

 

TITULARITAT

 

La titularitat de la UPCCA pertany a l'Ajuntament de Vinaròs. És un recurs municipal i gratuït acreditat per la Conselleria de Sanitat,amb el que es garanteixen les condicions de qualitat i idoneïtat per a la prestació de serveis en prevenció de les addiccions.

 

 

SERVEIS

 

- Àmbit escolar:tallers i xarrades formatives i informatives als alumnes; orientació i assessorament al personal docent en matéria de prevenció de conductes addictives, així com la implantació de programes de prevenció escolar.

 

-Àmbit familiar:tallers i xarrades formatives i informatives a pares/mares amb contingut preventiu i atenció individualitzada per informar, orientar i intervenir amb menors i les seves famílies.

 

-Àmbit comunitari:activitats de promoció de la salut (campanyes de prevenció, activitats de sensibilització i informació, activitats d'oci i temps lliure...) dirigides a la població en general.

 

 

HORARI I UBICACIÓ

 

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9h a 14h

 

Plaça San Antoni 19

T: 964450075 ext 222

upcca@vinaros.es

 

II PMD Vinaròs