Servicios

Serveis Socials Generals

Constitueixen el primer nivell d'atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, a través dels Equips Socials de Base, de responsabilitat municipal, formats per un equip de professionals.

Són objecte d'atenció les problemàtiques socials derivades per la pertinença a un o més grups de població: família, infantesa, joventut, dona, tercera edat, discapacitats (físics, psíquics, sensorials i malalts mentals), presos i exreclusos, minories ètniques, transeünts, drogodependents, refugiats, asilats, emigrants, malalts terminals o altres grups en situació de necessitat.

Té com a objecte garantir l'accés dels ciutadans a les prestacions bàsiques de Serveis Socials i l'accés als serveis socials especialitzats, a través de les següents prestacions i actuacions:

PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INFORMACIÓ, VALORACIÓ, ORIENTACIÓ I MOBILITZACIÓ DE RECURSOS

Aquesta demanda i, en el seu cas recurs, es prestarà quan l'atenció que se sol·licita a l'Equip Social Base, o la que aquest procura és la d'informar sobre els recursos existents i, en el seu cas, els que es consideren idonis per a donar resposta a la necessitat de l'usuari o usuària.

Inclou aquesta categoria la mobilització de recursos, entenent per això aquelles accions que el professional ha de portar a terme en relació amb les institucions que han d'aplicar el recurs adequat (siga aquesta de Serveis Socials, d'Educació, de Sanitat, del Sistema de Pensions o qualsevol altre), i la finalitat de la qual és facilitar l'accés del client al dit recurs.

Llibres de família nombrosa, targeta de transport, reconeixement de minusvalidesa, targeta d'aparcament per a discapacitats, etc.

PRESTACIONS I ACTUACIONS DE SUPORT A LA UNITAT CONVIVENCIAL I D'AJUDA A DOMICILI

Aquesta categoria fa referència a les diferents atencions que faciliten a les persones i a les unitats convivencials el manteniment de la seua autonomia i el gaudi de la convivència en situacions en les quals no és possible la realització de les seues activitats habituals, o quan coincideixen conflictes familiars que afecten alguns dels seus membres i posen en perill la pròpia continuïtat de la convivència autònoma.

Servei d'ajuda a domicili, teleassistència domiciliària, ajuda de cuidadors d'ancians, ajudes tècniques, tractament psicosocial, intervenció en crisi familiar, intervenció juridicofamiliar, etc.

PRESTACIONS I ACTUACIONS D'ALLOTJAMENT ALTERNATIU

Aquest tipus de prestacions representa una alternativa de convivència personal per als que no tenen un ambient familiar, o quan aquest no permet un adequat desenvolupament de la persona per la seua incapacitat per a procurar les atencions bàsiques que necessita (incloses les d'afecte i socialització).

Centres residencials permanents o temporals, centres d'acollida de protecció, habitatges tutelats: segons la problemàtica i el sector de població, acolliment familiar, etc.

PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INSERCIÓ SOCIAL

Són intervencions directes o aplicació de recursos realitzats per professionals i dirigits a persones i col·lectius en situació de risc o marginació social, amb l'objectiu d'aconseguir la reinserció familiar i social, facilitant la recuperació d'actituds i habilitats necessàries.

Aquest tipus d'intervencions poden portar-se a terme pels professionals de l'Equip Base de Serveis Socials o a través d'un Centre Específic.

Mesures judicials en medi obert, absentisme escolar, orientació laboral, accés a centres ocupacionals, centres de dia, CRIS, etc.

RECURSOS COMPLEMENTARIS PER AL COBRIMENT DE NECESSITATS DE SUBSISTÈNCIA

La inclusió d'aquesta categoria permet contemplar aquells recursos que els Serveis Socials gestionen com a complement a la resta de prestacions, per a facilitar l'atenció a les necessitats de subsistència de l'usuari o usuària relacionades amb l'allotjament, l'alimentació, el vestit i, en general, qualsevol altra tendent a procurar els mínims de subsistència que, en un determinat lloc i moment, es consideren imprescindibles per a obtenir un nivell de vida digne.

Tota demanda és valorada tècnicament. Per això la prestació de les ajudes econòmiques -sempre de caràcter temporal- s'acompanya habitualment d'altres accions que busquen la col·laboració entre professionals i clients en l'anàlisi de la situació i en la seua superació o millora.

Pensions no contributives, prestacions econòmiques individualitzades d'emergència, per a acolliment familiar,prestacions econòmiques reglades, ajudes per al lloguer de primer habitatge de famílies monoparentals, etc.